Algemene voorwaarden

Fix Your Smartphone

 

Artikel 1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Fix Your Smartphone een overeenkomst aangaat.

1.2 Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch tussen Fix Your Smartphone en de opdrachtgever tot stand komt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Fix Your Smartphone, evenals op de tussen Fix Your Smartphone en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon – of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand komt dient opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3. Garantie

3.1 Er word een garantie van 3 maanden aangeboden op uitgevoerde reparaties. Onder   

andere, schermen voor – en achterkant, accu’s, oplaadconnector.

3.2 Lader breuken aan o.a. kabel/connectoren vallen niet onder de garantie.

3.3 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuiste, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Fix Your Smartphone zijn gewijzigd of worden onderhouden.

3.4 Defecten veroorzaakt door software- of configuratie problemen vallen niet onder garantie.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van een betaling met pinpas of contant.

4.2 Indien een product of dienst op rekening is gekocht heeft u een verplichting de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij de betalingsconditie op de factuur anders vermeld. Bij Fix Your Smartphone is er geen sprake van rembours.

4.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Fix Your Smartphone op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten/juristenvergoeding.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 Opdrachtgevers en overige bezoekers van de website van Fix Your Smartphone ontvangen geen commerciële informatie van Fix Your Smartphone, al dan niet via e-mail, tenzij zij de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven door activering van een daartoe bestemde knop op de webpagina van Fix Your Smartphone. In het laatste geval hebben de onderstaande bepalingen van dit artikel betekenis.

5.2 De door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

5.3 De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een programma van Fix Your Smartphone en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig op de hoogte te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Fix Your Smartphone, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Fix Your Smartphone over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het programma van Fix Your Smartphone. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

5.5 Opdrachtgever is te allen tijden bevoegd aan Fix Your Smartphone mede te delen dat hij hier de bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna Fix Your Smartphone zo spoedig mogelijk het tot stop zal zetten.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillenregeling

6.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fix Your Smartphone is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Fix Your Smartphone en een opdrachtgever kunnen door beide partijen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk een ander adres of andere vestgingsplaats aan Fix Your Smartphone heeft doorgegeven, mag Fix Your Smartphone met betrekking tot eventueel te voeren gerechtelijke procedures, van welke aard ook, ervan uitgaan dat de opdrachtgever nog altijd woont of gevestigd is op het destijds door hem aan Fix Your Smartphone opgegeven adres.

 

Artikel 7. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst

7.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische of schriftelijke weg heeft aanvaard, bevestigt Fix Your Smartphone onverwijld langs elektronische of schriftelijke weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd kan de opdrachtgever of Fix Your Smartphone de overeenkomst ontbinden.

7.3 Fix Your Smartphone is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Fix Your Smartphone goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Fix Your Smartphone dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van het bestellen.

7.4 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

7.5 Fix Your Smartphone is gerechtigd een order te annuleren indien een product niet langer leverbaar is. Fix Your Smartphone stelt een opdrachtgever binnen 10 werkdagen hiervan schriftelijk of digitaal op de hoogte.

Artikel 8. Verkoop of (af)levering van producten

8.1 Door zich op de website van Fix Your Smartphone of aan de andere kant akkoord te verklaren met het aanbod ter zake van de koop of (bij)levering van een product, komt er per direct een overeenkomst tot stand tussen Fix Your Smartphone en de opdrachtgever tot (af)levering van een product van het in het aanbod genoemde merk, soort en type in overeenstemming met de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van Fix Your Smartphone een onderdeel uitmaken.

8.2 In geval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren is Fix Your Smartphone gerechtigd om de prijs dien overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door Fix Your Smartphone. Indien opdrachtgever de overeenkomst wilt beëindigen zal dit schriftelijke of elektronisch moeten worden gemeld.

Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-tarief zijn.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Fix Your Smartphone tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

9.2 De opdrachtgever is gehouden zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke of elektronische toestemming van Fix Your Smartphone, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigingen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen tegenover Fix Your Smartphone heeft voldaan.

9.3 Ingeval Fix Your Smartphone de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Fix Your Smartphone op schadevergoeding onbelemmerd door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

 

 

Artikel 10. Reclame, klachten, aansprakelijkheid, retouren

10.1 Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomsten beantwoorden. Eventuele klachten over een door Fix Your Smartphone geleverd product dienen door de opdrachtgever terstond aan Fix Your Smartphone gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Voor zover de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst met Fix Your Smartphone niet heeft gehandeld in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf maar als consument, raadt Fix Your Smartphone aan de ontvangen producten onmiddellijk te inspecteren en binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of de afwijking daarvan per e-mail dan wel schriftelijk aan Fix Your Smartphone mededeling te doen, waarbij een kennisgeving binnen een maand na ontdekking tijdig is. In overleg tussen opdrachtgever en Fix Your Smartphone kan levering van het ontbrekende, herstel, vervaging of als consumentkoper de 1 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt Fix Your Smartphone geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

10.2 Pakjes met goederen die zonder overleg en zonder toestemming zijn geretourneerd worden niet aangenomen en worden dus niet behandeld.

10.3 Fix Your Smartphone aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 10 lid 2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Fix Your Smartphone op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Fix Your Smartphone deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.

 

10.4 Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt en dit binnen 14 dagen na aankoop datum wordt gedaan. Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden en zijn voorzien van o.a. handleiding(en) en originele verpakkingen.

10.5 Producten kunnen alleen geruild worden als ze met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform door de ondernemer verstrekte instructies.

10.6 Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantie periode, wordt door Fix Your Smartphone een nieuw exemplaar verstuurd binnen 30 dagen na ontvangst van het defecte product door Fix Your Smartphone. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden.

10.7 Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.

10.8 De klant dient te allen tijde eerst het product te retourneren voordat er enig credit of omruil volgt.